Od pierwszej klasy szkoły podstawowej dzieci spędzają w placówce po kilka godzin dziennie. W tym czasie znajdują się pod opieką nauczycieli, którzy dbają o bezpieczeństwo podopiecznych, są dla nich wychowawcami i przede wszystkim – zajmują się nauczaniem.

Skoro na nauczycielach ciążą tak odpowiedzialne zadania, nie można nie zastanowić się nad tym, kto i w jaki sposób kontroluje ich pracę, czy jest to skuteczny system, który z jednej strony zapewnia nauczycielom obiektywną ocenę ich pracy, a z drugiej strony wskazuje tych pracowników szkół, którzy nie nadają się do pracy z dziećmi i młodzieżą.

 nauczyciel

Zgodnie z Kartą Nauczyciela ocenie podlega praca każdego nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty. Ewaluacja jest dokonywana z inicjatywy dyrektora szkoły albo na wniosek samego nauczyciela, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady rodziców lub rady szkoły. Ocena pracy nauczyciela nie może być jednak przeprowadzona wcześniej niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny lub oceny dorobku zawodowego.

Ewaluacja pracy nauczyciela powinna być dokonana przez dyrektora szkoły nie później niż na 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Przed wydaniem oceny dyrektor szkoły ma obowiązek zapoznać nauczyciela z projektem ewaluacji oraz wysłuchać uwag i zastrzeżeń ocenianego nauczyciela. Ocena ma charakter opisowy i zakończona jest stwierdzeniem uogólniającym: ocena wyróżniająca się, ocena dobra albo ocena negatywna. Konsekwencją uzyskania oceny negatywnej przez nauczyciela jest rozwiązanie stosunku pracy.

Licząc od dnia, w którym ocena została doręczona nauczycielowi, ma on 14 dni na wniesienie odwołania. Składa się je za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu, który sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą. W takiej sytuacji organ sprawujący nadzór pedagogiczny zobowiązany jest do powołania zespołu oceniającego w celu rozpatrzenia odwołania. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

Dokonanie oceny pracy nauczyciela wymaga zaangażowania i pracy przede wszystkim dyrektora szkoły. Rezultatem jest jednak rzecz niezwykle cenna – informacja zwrotna dla dyrektora szkoły, a także dla samego nauczyciela.

artykuł sponsorowany

www.nadzor-pedagogiczny.pl